توجه!
همکار فرهیخته و گرامی سوالات زیر با هدف طراحی پرسشنامه طرح پویش محله امن در جهت احصاء مسائل پیش روی نوسازی ساکنین بافت فرسوده در نظر گرفته شده است از این رو خواهشمند است نسبت به محدودیت زمانی پرسشگران در طرح مذکور، تنها سوالاتی که از نظر شما در راستای نیل به اهداف این طرح حائز اهمیت می باشد را مشخص نمایید. بنابراین سوالاتی که انتخاب نشده اند به منزله عدم لزوم قرارگیری در پرسشنامه این طرح تلقی خواهند شد.
همانطور که استحضار دارید، افراد پاسخگو به این پرسشنامه ساکنین بافت فرسوده هستند. بدیهی است سوالات باید متناسب با سطح اجتماعی و فرهنگی افراد و با لحاظ توضیحات احتمالی پرسشگران در نظر گرفته شده باشد.
پیشاپیش از لطف و همکاری شما سپاسگزاریم.
بخش اول: مشخصات فردی اعلام نظرکننده
(این بخش می بایست توسط شما تکمیل گردد)
بخش دوم: اطلاعات موقعیت
بخش سوم: مشخصات عمومی پاسخگو
بخش چهارم: ویژگی های اجتماعی- فرهنگی
بخش پنجم: وضعیت اشتغال خانوار
بخش ششم: وضعیت ملک و مسکن
بخش هفتم: حس تعلق به محله
بخش هشتم: میزان آگاهی مالکین از تسهیلات و رویکردهای نوسازی محله
بخش نهم: وضعیت رفت و آمد و دسترسی
بخش دهم: وضعیت خدمات شهری وتجیهزات رفاهی
بخش یازدهم: نقش مدیریت شهری در وضعیت محله
بخش دوازدهم: وضعیت امنیت و ایمنی محله
بخش سیزدهم: وضعیت مشارکت و همکاری
بخش چهاردهم: تاب آوری فضایی